កូនសិស្សសាលារៀនភាសាខ្មែរ និងក្រុមសិល្បៈកូនខ្មែរអប្សរា។

ថ្ងែបិទវគ្គសាលារៀនភាសាខ្មែរនិងរបាំឆ្នាំ២០១៨នៅប្រទេសហុល្លង់។ ជូបគ្នាទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ណាកូនៗ…
 5 2
Dumplings with sauerkraut
Hi friends!  Today I will tell you about the Ukrainian dish with Turkish roots - it's dumplings. The most delicious…
 1 0
Being creative!
Learn while you're still young! រៀនទាន់ខ្លួននៅក្មេង! He's enjoying his moments. Enjoying to see him being creative…
 4 0
Essay on Dale Carnegie's book
Hi friends!  Dale Carnegie is a cult figure from the American continent. Many things are connected with his name:…
 5 0
in women • 7 hours ago
Female boss
Dear serey all "Men often feel intimidated by their female bosses, because they don't speak the same language. The…
 6 0
Friendship of Anton Chekhov and Leo Tolstoy
Hi friends! Sometimes there are very interesting meetings of people who sweep through life. My favorite writers are…
 5 0

No posts found