Serey is utilizing Blockchain technology

We are going from Mestia to Tbilisi, a 13-hour route in difficult conditions

Jedziemy z Mestii do Tbilisi, trasa 13 godzin w trudnych warunkach

Our stay in Mestia is over, but I will come back with posts about this town, because while in Georgia I wrote about it quite briefly. Nevertheless, we are going to Tbilisi, because it is another place worth visiting.

Nasz pobyt w Mestii się zakończył, ale wrócę jeszcze z postami o tej miejscowości, bo będąc w Gruzji napisałem o niej dość zdawkowo. Niemniej wyruszamy do Tbilisi, bo jest ona kolejnym miejscem godnym odwiedzenia.

Along the way, of course, the ubiquitous cows, like the saints in India, go wherever they want. You can even see them on the highway. There are often stray dogs lying on the roads, goats and sheep walking around, and locals riding horses, completely unresponsive to passing vehicles.

Po drodze oczywiście wszechobecne krowy, niczym te święte w Indiach chodzą gdzie chcą. Nawet na autostradzie można je spotkać. Często też na drogach leżą sobie bezpańskie psy, chodzą kozy, owce i jeżdżą miejscowi na koniach kompletnie nie reagując na jeżdżące pojazdy.

I'm not necessarily a city enthusiast, but the trip to Tbilisi was necessary. Since we had to travel by marshrutka for 13 hours from Mestia, we decided to spend the night in Tbilisi and stay for 2 nights.

Ja niekoniecznie jestem fascynatem miast, ale podróż do Tbilisi była konieczna. Jako ze z Mestii jechaliśmy marszrutką 13 godzin, postanowiliśmy przenocować w Tbilisi i pozostać 2 noce.

Tbilisi is the only place where marshrutkas and buses to Kazbegi start, which is the only border crossing to which you can reach the so-called military route, through the Cross Pass and other attractions. This will be discussed in the next entry.

Tbilisi to jedyne miejsce gdzie startują marszrutki i autobusy do Kazbegi, czyli jedynego przejścia granicznego do którego dojeżdża się tak zwana drogą wojenną, przez przełęcz krzyżową i inne atrakcje. Będzie o tym w kolejnym wpisie.

We reach Tbilisi in the evening after a brutal ride in a crowded and poorly ventilated marshrutka. The stench of exhaust fumes entering the interior of the vehicle was unbearable. I got out of that vehicle pretty exhausted. We found our reservation for two nights, but sightseeing was out of the question. We just bought something stronger to detoxify and went to sleep.

Do Tbilisi docieramy wieczorem po morderczej jeździe w zatłoczonej i źle wentylowanej marszrutce. Smród spalin dostających wnętrza pojazdu był nie do wytrzymania. Wyszedłem z tego pojazdu nieźle struty. Znaleźliśmy naszą rezerwację na dwie noce, ale o zwiedzaniu już nie było mowy. Kupiliśmy tylko coś mocniejszego na odtrucie i poszliśmy spać.

The next morning we decided to wander around the city, but missed the basic tourist attractions. These will wait until the next day.

Następnego dnia rano postanowiliśmy poszwędać się po mieście, obijając jednak podstawowe atrakcje turystyczne. Te poczekają do następnego dnia.

Tbilisi is a poor, neglected town dating back to the times of the USSR. Not much is being built there, and when I compare this city, which is the capital of Georgia, with the seaside Batumi, it is quite a shock. Batumi is blooming like a second Dubai.

Tbilisi to biedne miasteczko, mocno zaniedbane, pamiętające jeszcze czasy ZSRR. Nie wiele tam się buduje, i jak porównam to miasto, które jest stolicą Gruzji z nadmorskim Batumi, to jest to niemały szok. Batumi kwitnie niczym drugi Dubaj.

As soon as we move a little away from the center, we can immediately see dingy, crumbling buildings full of graffiti. Only the old town is worth seeing, because the old town in Tbilisi is quite attractive. Our next step is the city's main tourist attractions. There are several of them, so they will appear in subsequent posts.

Gdy tylko trochę oddalimy się od centrum, zaraz możemy zobaczyć obskurne walące się budynki, pełne graffiti. Jedynie stare miasto godne jest zobaczenia, bo starówka w Tbilisi jest dość atrakcyjna. Kolejny nasz krok, to główne atrakcje turystyczne miasta. Jest ich kilka więc pojawią się w kolejnych postach.


© copyright marinomriano
Photo: Panasonic Lumix

83.717 SRY$0.00
Global
Global

Comments