Serey is utilizing Blockchain technology

On the war route from Tbilisi to Kazbegi - Friendship Monument

Drogą wojenną z Tbilisi do Kazbegi - Pomnik przyjaźni

Our journey around Georgia has entered a new stage. We decided to move along the Military Road from Tbilisi to the town of Stepantsminda, at the foot of Mount Kazbek.

Nasza podróż po Gruzji weszła w nowy etap. Postanowiliśmy przemieścić się Drogą Wojenną z Tbilisi do miejscowości Stepancminda, u podnóża góry Kazbek.

Of course, there are many attractions along the way, so we didn't go by marshrutka, but by rented taxi. The cost of such pleasure is 150 lari for the entire taxi, so it's expensive, because it's PLN 250. But if you look hard enough, you will find companions.

Po drodze oczywiście jest wiele atrakcji, dlatego też nie wyruszyliśmy marszrutka, tylko wynajętą taksówką. Koszt takiej przyjemności to 150 lari za całą taksówkę, więc drogo, bo to 250 zł. Ale jak się dobrze poszuka, to znajdzie się współtowarzyszy.

At the "Didube" bus station in Tbilisi, I noticed two young girls talking in Polish. They were going to Kazbegi just like us. I suggested splitting the costs and taking a taxi. The cost is higher than a marshrutka, but something for something. The taxi driver stopped at the places we wanted to visit, and there was no problem with that.

Na dworcu autobusowym :"Didube" w Tbilisi zauważyłem dwie młode dziewczyny rozmawiające po Polsku. Wybierały się do Kazbegi tak, jak my. Zaproponowałem podział kosztów i przejazd taksówką. Koszt wyższy od marszrutki, ale coś za coś. Taksówkarz zatrzymywała się w miejscach które chcieliśmy odwiedzić, i nie było z tym żadnego problemu.

Additionally, the older gentleman was very entertaining because he offered us home-made wine, which he drank himself while driving. Then it became a bit dangerous because he started drinking chacha while driving. But we arrived safely.

Dodatkowo, to był bardzo rozrywkowy starszy Pan, bo poczęstował nas domowym winem, które zresztą sam popijał w czasie jazdy. Potem zrobiło się trochę niebezpiecznie, bo zaczął popijać w czasie jazdy "czaczę". Ale dojechaliśmy szczęśliwie.

What is the war path

Czym jest droga wojenna

This is a communication route whose origins date back to the first century AD. Roman and Persian troops, as well as civilians, marched along it for trade purposes. This has not changed so far. Driving along this 208 km long route, you can encounter lines of trucks heading to the Russian part of the Caucasus, to Vladikavkaz.

To szlak komunikacyjny, którego początki sięgają pierwszego wieku naszej ery. Maszerowały nim wojska rzymskie i perskie, oraz cywile w celach handlowych. To nie zmieniło się do tej pory. Jadąc tym szlakiem o długości 208 km, można napotkać sznury tirów jadących do rosyjskiej części Kaukazu do Władykaukazu.

To complete this route, you need to cross the Krzyżowa Pass, which is located at an altitude of 2,379 m above sea level. A very strange experience, because you are floating in the clouds and the temperature is winter.

Aby pokonać trę trasę, trzeba przejechać przez Przełęcz Krzyżową, która znajduje się na wysokości 2379 m n.p.m. Bardzo osobliwe doznanie, bo płynie się w chmurach, a temperatura jest zimowa.

Along the way, one of the attractions is the Friendship Monument

Po drodze jedną z atrakcji jest Pomnik Przyjaźni

It is a monument of Russian-Georgian friendship, but unfortunately, nowadays it has nothing to do with reality. Georgians don't like Russians, there are many reasons, but it's politics and I'm not going to deal with it.

To pomnik przyjaźni Rosyjsko-Gruzińskiej, ale niestety w obecnych czasach ma to się nijak do rzeczywistości. Gruzini nie lubią Rosjan, powodów jest wiele, ale to polityka, a je się tym nie mam zamiaru zajmować.

Currently, the friendship monument is entirely covered with a beautiful mosaic depicting the history of Georgia and Russia. The rotunda-shaped monument was built in 1983, when the USSR was already falling.

Obecnie pomnik przyjaźni pokryty jest w całości piękną mozaiką przedstawiającą historię Gruzji i Rosji. Pomnik w kształcie rotundy powstał w 1983 roku, gdy ZSRR chyliło się już ku upadkowi.

From this place there is a beautiful view of the Krzyżowa Pass and the nearby valleys. The effect is amazing.

Z tego też miejsca rozpościera się przepiękny widok, na przełącz krzyżową, oraz pobliskie doliny. Efekt niesamowity.


© copyright marinomriano
Photo: Panasonic Lumix

95.258 SRY$0.00
Global
Global

Comments