Serey is utilizing Blockchain technology

An intense walk in the Kraków-Częstochowa Upland and quite a successful harvest - My Actifit Report Card: October 11 2023

An intense walk in the Kraków-Częstochowa Upland. Quite a successful harvest

Walking on Jurassic paths is very addictive. Even if you know the area, there will always be something tempting you to stray off the route and explore new places. I researched, I don't regret it.

Chodzenie po jurajskich ścieżkach bardzo wciąga. Nawet jeśli znasz teren, to zawsze podkusi cię coś aby zboczyć z trasy i zbadać nowe miejsca. Zbadałem, nie żałuję.

Today I took over 20,000 steps, but it's not because of my steps, but because of the device that measures them quite reliably. All my previous measurements were some kind of mistake. It doesn't matter - a great trip with lots of only positive impressions.

Dzisiaj pękło ponad 20000 kroków, ale to nie zasługa moich kroków, tylko urządzenia które mierzy je w miarę rzetelnie. Wszystkie moje poprzednie pomiary to jakaś pomyłka. Nie ważne - świetny wypad z dużą ilością tylko wrażeń pozytywnych.

Nature is surprising this year. Last year at this time, the beech trees were already losing their red leaves. At the moment, the trees are green, and they have no intention of shedding their leaves. This is a phenomenon that the oldest inhabitants of the village talk about. They had never seen such greenery in mid-October.

Zaskakująca jest przyroda w tym roku. W zeszłym roku o tej porze drzewa buki już gubiły czerwone liście. Na obecną chwilę, drzewa są zielone, i nie mają zamiaru pozbywać się liści. To ewenement, o którym mówią najstarsi mieszkańcy wioski. Nie widzieli takiej zieleni w połowie października.

In addition, there is a very abundant harvest of mushrooms. Because as most people know, I'm crazy about it. If there is no garage, at least there will be a few nice photos. This time it was both for the camera and the kitchen.

Do tego bardzo obfite zbiry grzybowe. Bo jak większość wie, jestem na ty punkcie zakręcony. Jak nie ma do gara to przynajmniej kilka fajnych fotek będzie. Tym razem było i do aparatu i do kuchni.

The harvest has been better, but I'm still satisfied. A dozen or so bay boletes, a few boletes, a few healthy saffron mushrooms, and about 30 kites.

Zbiory bywały lepsze, ale i tak jestem zadowolony. Kilkanaście podgrzybków, kilka borowików szlachetnych, kilka zdrowych rydzy, no i około 30 kań.

Of course, at the end of the long walk we made a small bonfire and fried sausages from a stick. The Silesian sausage made of ham is good, but I miss the Silesian sausage that dripped with fat, sizzled and exploded at high temperature. Now everything is too correct, even the sausage.

Oczywiście na koniec długiego spaceru zrobiliśmy sobie małe ognisko, i usmażyliśmy kiełbaski z kija. Kiełbaska Śląska z szynki jest dobra, ale ja tęsknię za kiełbasą śląską, która ociekała tłuszczem, skwierczała i eksplodowała w wysokiej temperaturze. Teraz wszystko jest zbyt poprawne, nawet kiełbasa.

© copyright marinomariano
Photo: Nikon Coolpix


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

11/10/2023

22285

Walking
80.088 SRY$0.00
Global
Global

Comments