Serey is utilizing Blockchain technology

Tbilisi - Church of the Holy Trinity and Georgian wedding - my trip around Georgia (photo, video)

Tbilisi - Kościół Trójcy Świętej i gruziński ślub - moja podróż po Gruzji

After the hardships of the very long route from Mestia to Tbilisi, we had to sleep for the night. Out of the planned 9 hours in the marshrutka, more than 12 hours were spent. Unfortunately, this was mainly due to traffic jams on our route.

Po trudach związanych z bardzo długa trasą z Mestii do Tbilisi musieliśmy odespać noc. Z planowanych 9 godzin w marszrutce wyszło ponad 12. Niestety przyczyniły się do tego głównie korki na naszej trasie.

We slept for the night, and early in the morning we went hiking around the capital of Georgia. As it turned out later, we were on our feet for 12 hours. Well, if you want to see Tbilisi's attractions in a nutshell and don't want to spend more nights there, you have no choice.

Odespaliśmy noc, a wczesnym ranem wyruszyliśmy na pieszą wędrówkę po stolicy Gruzji. Jak się potem okazało, byliśmy 12 godzin na nogach. No, ale jeśli chce się zobaczyć atrakcje Tbilisi w pigułce, a nie chce się spędzać tam więcej nocy to wyboru nie ma.

The first point on our map was the Church of the Holy Trinity, approximately 3.6 km away from our accommodation. Of course, we didn't order a Bolt or use public transport, because then you lose a lot. And since we were already a bit hardened after the mountain crossings, this section was not a challenge for us.

Pierwszym punktem na naszej mapie był Kościół Trójcy Świętej, oddalony od naszej noclegowni o około 3,6 km. Oczywiście nie zamawialiśmy Bolta, ani nie korzystaliśmy z miejskiej komunikacji, bo wtedy wiele się traci. A jako że po górskich przeprawach byliśmy już trochę zahartowani, to taki odcinek nie był dla nas żadnym wyzwaniem.

We used Google maps as a guide, and of course they were effective. Only thing is, they took us not to the main entrance to the Church, but to a hole in the fence. We took advantage of this offer and got inside through a hole in the fence and a secret garden. The facility's security paid no attention to us.

Za przewodnika służyły nam mapy google, i oczywiście były skuteczne. Tyle tylko, zaprowadziły nas nie przed główne wejście do Kościoła, tylko przed wyrwę w płocie. Skorzystaliśmy z tej oferty, i przez dziurę w płocie i jakiś tajemniczy ogród dostaliśmy się do środka. Ochrona obiektu nie zwracała na nas uwagi.

We are here. The Cathedral of the Holy Trinity Cathedral is one of the largest buildings of this type in the world and the largest Orthodox building in Tbilisi. It really made an impression - not only from the outside.

Jesteśmy na miejscu. Katedra Soboru Świętej Trójcy to jedna z największych tego typu budowli na świecie i największa budowla prawosławna w Tbilisi. Naprawdę robiła wrażenie - nie tylko z zewnątrz.

As usual, I won't describe or edit Wikipedia entries, because you'll find that out for yourself. Interior shots and impressive images of saints are important. The scale of the building and, above all, the condition it is in cannot be other than perfect, because it is a very young facility. Construction began only in 1995.

Jak zwykle nie będę opisywał, czy redagował wpisów z wikipedi, bo to sobie odnajdziecie. Ważne są ujęcia z wnętrza, imponujące obrazy postaci świętych. Rozmach budowli i przede wszystkim stan w jakim się znajduje nie może być inny niż idealny, bo to bardzo młody obiekt. Budowę rozpoczęto dopiero w 1995 roku.

While exploring the facility, we came across a Georgian wedding. The bride and groom were in traditional costumes. It looked beautiful.

Podczas zwiedzania obiekty natknęliśmy się na gruziński ślub. Panna młoda i Pan młody obranie byli w tradycyjne stroje. Wyglądało to przepięknie.

I managed to capture the scene of the wedding procession marching to the Church in a short video

A scenę przemarszu orszaku ślubnego do Kościoła udało mi się uwiecznić na krótkim filmie.

 

 


© copyright marinomriano
Photo: Panasonic Lumix

44.053 SRY$0.00
Global
Global

Comments