Serey is utilizing Blockchain technology

អារម្មណ៍ជាធម្មជាតិសម្រាប់ឲ្យចិត្តដឹង

khmer-today

អារម្មណ៍ជាធម្មជាតិសម្រាប់ឲ្យចិត្តដឹង សម្រាប់ឲ្យចិត្តតោងដើម្បីចិត្តគិតត្រិះរិះពិចារណា វាមានពីរប្រភេទៈ
១- អារម្មណ៍កើតក្នុងបញ្ចទ្វារមាន៤យ៉ាងគឺ អតិមហន្តារម្មណ៍(អារម្មណ៍ធំនាំឲ្យវិថីចិត្តកើតគ្រប់ខណៈបាន) មហន្តារម្មណ៍ - បរិត្តារម្មណ៍ - អតិបរិត្តារម្មណ៍ ។
២- អារម្មណ៍កើតក្នុងមនោទ្វារមានពីរគឺ វិភូតារម្មណ៍(អារម្មណ៍ចេញច្បាស់) និង អវិភូតារម្មណ៍(លេចចេញមិនច្បាស់) ។
ដើម្បីចិត្តធ្វើការបាន ត្រូវមានអារម្មណ៍ + ចេតសិកគឺផស្សៈនិងចេតសិកផ្សេងទៀតយ៉ាងតិច៧ចូលរួម និង ចិត្តចូលរួម ។

882.496 SRY$0.00
Cambodia
Cambodia

Comments