Serey is utilizing Blockchain technology

ការពិតមិនមែនជាសាសនាទេ

ការពិតមិនមែនជាសាសនាទេ ការពិតគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិ ប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាគឺសិក្សាពីច្បាប់ធម្មជាតិ ទើបវិទ្យាសាស្ត្រនិងពុទ្ធសាសនាគឺជាដៃគូនិងគ្នាមិនអាចខ្វះបាន។

898.313 SRY$0.00
Cambodia
Cambodia

Comments