ដូចម្ដេចដែលហៅថាមនុស្សគម្រក់ ?

១, បើលោកអ្នកចូលចិត្តមួលបង្កាច់អំពើល្អរបស់អ្នកដទៃ អោយទៅជាអាក្រក់ ឈ្លុរវង្វេងនិងវោហារដែលប្រើក្នុងផ្លូវខុសរបស់ខ្លួន…
 4 0
បង្រៀនបច្ចេកទេសចិញ្ចឺមត្រីដាំបន្លែ Aquaponic
អាសយដ្ឋានបុរីហុកឆេង ចំការដូង ទុលមុខក្លឹបកំសាន្តឌីយ៉ាមង់ ០១៦ ៣៣៣ ៦១៥
 4 0
តើមនុស្សយើងមានធាតុប៉ុន្មាន តើធាតុអ្វីខ្លះបងៗ
១;.............? ២,............? ៣,.............? ៤,................? ៥,.................?
 3 1
in tage • yesterday
CockTail Night Work🌛😴🍸
@Tequilla_sunrice ~Grenaden 15ml ~Tequilla 50ml ~Orange juice 60ml ១ មុនដំបូងយេីង​ចាក់ Grenaden15ml…
 3 0
បើលោកអ្នកមានបញ្ហាសុខភាព
មានបញ្ហាក្រពះ ពោះវៀន លើសសំពៀតឈាម
 4 0

    No posts found