ម្ហូបដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្ត😆!

@kounpachhay បានឆ្ងាញ់ទៀតហើយ! 😊 ចូលចិត្ដញ៉ាំដូចនាងខ្ញុំទេ? តើមិត្តៗចូលចិត្តម្ហូបអីខ្លាស់? Comment មកណា…
 7 2
ពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯង! Time for yourself!
ពេលនេះនាងខ្ញុំបានចូលធ្វើការវិញហើយ! រដូវវិស្សមកាលខែក្តៅនៅប្រទេសហុល្លង់បានបញ្ចប់ហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំ…
 7 2
ជូន​សំណព្វ​ចិត្ត​ខ្ញុំ​ដេីរលេង
អោយតែបានដេីរលងសប្បាយរហូតកូនខ្ញុំ😘
 8 0

    No posts found