អង្គការសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិអុកហ្វាមបានដាក់ដំណើរការកម្មវិធី Blockchain Rice Tracker នៅកម្ពុជាជាផ្លូវការ

អង្គការសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិអុកហ្វាមបានដាក់ចេញជាផ្លូវការនូវដំណោះស្រាយខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្លុករស័ររបស់ខ្លួនសម្រាប់អង្ករកម
 4 0
កម្មវិធីប្រកួតវីដេអូខ្នាតខ្លីស្តីពីបរិស្ថាន ពានរង្វាន់អប្សរា ឆ្នាំ២០១៨
ភិក្ខុ អេន បញ្ញា អ្នកឈ្នះជ័យលាភីការប្រកួតវីដេអូខ្នាតខ្លីស្តីពី បរិស្ថាន ពានរង្វាន់អប្សរា ឆ្នាំ២០១៨ ………………………………………
 8 2

    No posts found