រូបថតកាលពីមួយឆ្នាំមុន

១ឆ្នាំកន្លងមកហើយខ្ញំនៅតែស្រមៃជាប់ជានិិិិិច្ច​ វាកន្លងហួសទៅក៏ពិតមែន តែខ្ញំនៅតែចងចាំ​ ព្រោះវាជាបទពិសោធន៍ ជាអនុស្សាវរីយ៍…
 2 3

No posts found