ក្ដីស្រឡាញ់យូរអង្វែង Long-term love

សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលប្រកបដោយមេត្តា ករុណា គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏យូរអង្វែង Love is an invisible bond that combines two…
 8 2
in serey • yesterday
លះបង់ដើម្បីអនាគត
ជីវិតយើងត្រូវស្វែងយល់អោយបានច្បាស់ថាការដែលយើងបានរៀបចំផែនការនឹងគោលដៅជីវិតបើយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយំពោះកូនៗដោយសារតែយើងលះបង់គ
 7 2
ធម៌ទាំង៤ ដែលនាំឲ្យមនុស្សខុសពីិសត្វ
ដំណឹងស្វែងរកមនុស្ស រឿង៣យ៉ាងដែរសត្វទូទៅតែងតែមាន គឺកិរិយាដេក១ កិរិយារកចំណីហើយស៊ីចុក១ ការសេពកាម១ ដែលផ្សេងគ្នានោះត្រង់កាយ…
 3 1
in love • yesterday
my love love so much
 4 4
ប្រាសាទអង្គរ
 2 0
fly
 4 0

No posts found