រពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែត

ថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាថ្ងៃដែលរីករាយ សម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិ ព្រោះគាត់បានឈប់សម្រាកពីការងា ហើយទៅលេងស្រុកកំណើត…
 9 0
Together we stand , divided we fall
Let the world stand as one. let us stay together as family. let play together, like the kids always do let join hand…
 3 0
made in china (lol)
 1 0

    No posts found