​ធុង​សម្រាម​បច្ចេកវិទ្យា​ដំបូង​គេ​នៅ​កម្ពុជា! ទទួលពានរង្វាន$10000 ដោយធុង​សម្រាមនោះអាចជួយ

ចំណេះ​ដឹង​ និង​ឥរិយាបថ​របស់​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​លើ​បញ្ហា​សម្រាម​ហាក់​មិន​ទាន់​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​នៅ​ឡើយ…
 6 0
យុទ្ធនាការឈប់ប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិក នៅផ្សារធំថ្មី
យុទ្ធនាការឈប់ប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិក នៅផ្សារធំថ្មី ..................................... នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ…
 5 1

    No posts found