ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងយានយន្ត នារដូវក្តៅ

7 months ago

សួស្តីប្រិយមិត្ត! !

អាកាសធាតុក្តៅ បានបង្កើតឡើងនូវរឿងហេតុច្រើនណាស់។ ដូចជា មនុស្សសត្វ ឈឺ រុក្ខជាតិស្វិតស្រពោន បឹងបួរហួតហែង ។ល។ ចំណែកគ្រឿងម៉ាសុីយានយន្ត និង ប្រពន្ចរន្តអគ្គីសនី ក៏ងាយខូចខាត ព្រោះតែ សីតុណ្ហភាពបរិយាកាសឡើងកំដៅខ្លាំងនោះដែរ។

ដូច្នេះ សូមលោកអ្នក ត្រួតពិនិត្យ និងប្រុងប្រយ័ត្ន រាល់ការប្រើប្រាស់ថាមពល​ ឬ ចរន្ព ពីយានយន្តរបស់លោកអ្នកមុននឹងបន្តយកទៅប្រើប្រាស់។

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

ខ្ញុំមានបញ្ហាផ្ទុយ។ ភ្លៀងបានមកដល់អគ្គិសនីរបស់ខ្ញុំហើយបានរារាំងកង់របស់ខ្ញុំពីការចាប់ផ្តើមសូម្បីតែ។ សង្ឃឹមថាមេកានិចកាលពីម្សិលមិញបានដោះស្រាយបញ្ហានោះ .... បញ្ហានោះជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំមានជិះកង់ដែលចាស់ជាងខ្ញុំ😉
I'm having the opposite problem. The rain has been getting to my electrics and prevented my bike from even starting. Hopefully the mechanic yesterday has fixed that problem though.... That's the problem with owning a bike that is as old as me😉

·

Old bike is also old mechanics,,, so sometime you might worry of cycling too,