វិធីគិតដែលអាចសម្រេចជោគជ័យ

5 months ago

១.គិតប្រកបដោយផែនការ ហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យម៉ត់ចត់(កុំចេះតែគិតចោលៗ)

២.គិតប្រកបដោយទស្សនៈវិស័យ ដើម្បីបញ្ចៀសបញ្ហាដែលអាចជួបនៅថ្ងៃមុខ
៣គិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានឲ្យក្លាយជាទំលាប់

៤.ត្រូវប្រើពាក្យតស៊ូព្យាយាមឲ្យបានជាប់លាប់និងហ៊ានសំរេចចិត្តចំពោះគោលដៅដែលខ្លួនយល់ថាត្រឹមត្រូវ។

៥.សាងបណ្តាញទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលផ្សេងៗឲ្យបានល្អ ដើម្បីទុកយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងថ្ងៃអនាគត។

៦.ផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមក្នុងឪកាសដែលខ្លួនអាចធ្វើបាន ព្រោះមនុស្សមិនអាចទទួលប្រយោជន៍ពីសង្គមដោយគ្មានការលះបង់ដើម្បីសង្គមនោះទេ។

៧.គិតរួចហើយត្រូវរៀបចំធ្វើ គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ ព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានទេពកោសល្យក្នុងការ គិតចោលៗ គិតហើយមិនធ្វើ។

តើអ្នកមានយោបល់អីត្រូវជួយបន្ថែមទៀតទេ ? សូមជួយផងឆ្លើយតបផង !
FB_IMG_1547197000285.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

Wow. Wonderful... 😱😍

តើបងឋិតក្នុងចំនុចមួយណា?

Super Photography.😱

Waho it is good and great edit. Keep it up