ជូនសៀវភៅ​ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ

5 months ago

កម្មវិធីអប់រំសីលធម៌​ និងបរិយាយព្រះគុណម៉ែ

វិទ្យាល័យកំរៀង​ ស្រុកកំរៀង​ ខេត្តបាត់ដំបង

រៀបចំនិងសហការ​ រវាង​ វិទ្យាល័យកំរៀង​ និងអង្គការពុទ្ធសាសនាដេីម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជា។

១១/០១/២៥៦២/២០១៩FB_IMG_1547185013753.jpgFB_IMG_1547185215441.jpgFB_IMG_1547185212416.jpgFB_IMG_1547185209354.jpgFB_IMG_1547185206526.jpgFB_IMG_1547185200649.jpgFB_IMG_1547185194853.jpgFB_IMG_1547185188577.jpgFB_IMG_1547185010432.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!