ភាពអស្ចារ្យនៃពុទ្ធសាសនា គ្មានហួសពីការពិតនោះទេ

5 months ago

ការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធគឺជាសេចក្តីពិតចុងក្រោយនៃពិភពលោក។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាសាសនាដែលត្រូវបានគេបង្ហាញឬរៀបចំឡើយ ។
វាគឺជាឧទាហរណ៏ដំបូងនៃវិធីវិទ្យាសាស្រ្តសុទ្ធសាធដែលបានអនុវត្តទៅនឹងសំណួរទាក់ទងនឹងធម្មជាតិចុងក្រោយនៃអត្ថិភាពជីវិត ។

ការបង្រៀនដ៏វិសេសវិសាលនេះត្រូវបានរកឃើញដោយព្រះពុទ្ធផ្ទាល់ គឺគ្មានជំនួយពីភ្នាក់ងារដ៏ទេវភាពណាមួយឡើយ។

ការបង្រៀនដូចគ្នានេះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឆាំងទប់ទល់នឹងបញ្ហាដ៏ប្រឈមណាមួយដោយមិនផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍គ្រឹះនៃគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ ។

សាសនាណាដែលត្រូវបង្ខំឱ្យផ្លាស់ប្តូរឬកែតម្រូវការបង្រៀនដើមរបស់ខ្លួនដើម្បីឱ្យសមស្របទៅនឹងសម័យទំនើបគឺជាសាសនាមួយដែលមិនមានគ្រឹះរឹងមាំនិងគ្មានការពិតនៅក្នុងទ្រឹស្តីវានោះទេ ។

ព្រះពុទ្ធសាសនាអាចរក្សាសេចក្តីពិតនៃការបង្រៀនខាងដើមរបស់ព្រះពុទ្ធផ្ទាល់ ទ្រឹស្តីនេះតាំងនៅបានទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកឬក្នុងសម័យទំនើបក៏ដោយ ។

ព្រះពុទ្ធមិនបានណែនាំនូវការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗឬការប្រព្រឹត្ដតាមបែបលោកិយដែលមិនទាក់ទងនឹងសីលធម៌ឬការគោរពពិធីសាសនាឡើយ ។

ចំពោះព្រះពុទ្ធការអនុវត្តបែបនេះមិនមានតម្លៃក្នុងព្រះធម៌ទេ។ យើងត្រូវតែធ្វើឱ្យខុសគ្នារវាងអ្វីដែលព្រះពុទ្ធបានបង្រៀននិងអ្វីដែលមនុស្សខំអធិប្បាយដោយអនុវត្តតាមមាគា៌ព្រះពុទ្ធសាសនា ៕Screenshot_2018-11-19-07-10-18.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

nice post friend

បងពិតជាពុទ្ធសាសនិកមួយរូបដ៏ល្អ។

·

🙏🙏🙏