ដំណឹងល្អថ្មីពីសេរី : សេរីមាននៅក្នុង Play Storeimage/svg+xml

10 months ago


តះ ៗៗៗៗៗ ពេលនេះ សេរីមានវត្តមាននៅក្នុង playstore ហើយ លោកអ្នកដែលប្រើ ទូរស័ព្ទ ដំនើរការប្រព័ន្ធ Android អាចធ្វើការ download មិនគិតថ្លៃយកមកប្រើប្រាស់បានដោយសេរី ដោយគ្រាន់តែចូលទៅ playstore ហើយចុចពាក្យ install រឺ ចុចលើតំនរភ្ពាប់នេះ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.serey

សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី

IMG_20180911_210610.jpg

បន្ទាប់ពី install Serey app ហើយ សូមចុចលើ
next រហូតដល់ឃើញផ្ទាំងដូចខាងលើ បន្ទាប់មកចុច ពាក្យ sign up ដើម្បីបង្កើតគណនីសេរីផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏សូមរក្សាលេខកូដសំងាត់អោយបានល្អបំផុតដោយធានាអោយបាននូវការមិនបាត់បង់។

សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ចាស់

IMG_20180911_210921.jpg

គ្រាន់តែវាយ Username និងលេខកូដសំងាត់ របស់លោកអ្នក នោះនឹងដំនើរការ។

សូមរីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនថ្មីរបស់សេរី ទាំងអស់គ្នាណា😊😊 ប្រសិនមានចំងល់អាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានណា។

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

👌☺☺☺☺

I am a new user here, please guide