សូមចុចសញ្ញាគ្រីសមុនពេលpost

6 months ago

រំលឹកបងប្អូននៅពេលផុស ហេីយក៏សូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនថ្មីៗដែលទេីបតែនឹងចូលលេង សង្ឃឹមថាបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមyoutubeបានមេីលវីឌីអូណែនាំពីសេរីនៅក្នុងchannelរបស់ខ្ញុំ។ ហេីយនឹងចូលរួមគាំទ្របណ្ដាញសង្គមblockchain របស់កម្ពុជាយេីងមួយនេះ ព្រោះថាខ្ញុំក៏បានណែនាំបងប្អូនយេីងនៅក្នុងបណ្ដាញyoutubeនេះច្រេីនដែរ។
(សូមអរគុណ)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

អរគុណ។

·

សង្ឃឹមថាសេរីដូចទៅនឹងsteemit