រូបភាពជួបជុំបងប្អូនក្នុងសហគមន៍សេរីនិងពិសារអាហារសាមគ្គី ០៥. ១១. ២០១៨image/svg+xml

5 months ago
in serey

ដើម្បីបង្កើតនូវភាពស្និតស្នាលរវាងបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ ទើបបង @Tek Ket បានមានមតិបង្កើតការជួបជុំបងប្អូនពិសារអាហារសាមគ្គី សំណេះសំណាល សាកសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមក ពិគ្រោះយោបល់ផ្តល់មតិនិងជូនដំណឹងខ្លះៗពីការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនិងមុខងារផ្សេងរបស់កម្មវិធីបណ្តាញសង្គមសេរី។ សេរីនិងធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ម្តងបន្តិចៗអោយកាន់តែប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម
2018-11-06 20.20.46.png

2018-11-06 19.35.42.png

2018-11-06 19.37.11.png

2018-11-06 19.31.04.jpg

2018-11-06 19.28.35.jpg

2018-11-06 19.24.30.jpg

2018-11-06 19.23.43.jpg

2018-11-06 19.33.59.png

2018-11-06 19.22.48.jpg

2018-11-06 20.22.21.png

2018-11-06 19.33.15.png

2018-11-06 20.21.47.png

2018-11-06 20.21.19.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

ចង់បានមួកសេរីមួយដែរបង?

Amazing meet up

good post with info - upvoted

I am waiting for my football t-shirt number 12 and 21 @jame07 :)

Dear friend. I am new user from Indonesia. Pls support my article. Thank you so much.

Meting which is extremely successful always in the serey.io project will develop throughout the archipelago