ដាក់ភ្លាម! ថែមភ្លាម!image/svg+xml

6 months ago

ដាក់ភ្លាម! ថែមភ្លាម!

រីករាយជាមួយការបន្ថែមការប្រាក់ពិសេសលើសគេ។
អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់បន្ថែម 0.15% ភ្លាមៗ ចំពោះការបើកគណនីមានកាលកំណត់
ដែលមានទំហំចាប់ពី 10.000ដុល្លារ 40.000.000រៀល និង 400.000បាត
រយៈពេល 1-3-6-9-12-24-36 និង 60ខែ។
ការបន្ថែមនេះអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី01 ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ ថ្ងៃទី30 ខែមេសា ឆ្នាំ2019។51091461_2219243231473773_1571595247333408768_n.jpg

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងផ្នែកសេវាអតិថិជន 0977644002 / 0966681111។

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!