ទទួលស្គាល់មការពិតក្នុងជីវិត

2 months ago

download.jpg
image source: www.google.com/search?q=gift&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiluar_-uLiAhVO62EKHT-IC3wQ_AUIECgB&biw=1920&bih=920#imgrc=RqjjxLhNA3wfXM:

បើយើងមានអារម្មណ៍ថាបាន ពេលណាមួយយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាបាត់។ អ្វីៗកើតឡើង គឺជាធម៌ប៉ុណ្ណោះ យើងគ្មានចំណែកក្ដាប់ទុកទេ គ្រាន់តែស្វាគមន៍ ស្វាគមន៍គ្រប់ហេតុការណ៍ ដោយឥតរពើកញាប់ញ័រ ស្វាគមន៍ដោយស្មារតីដឹងអំពីអនិច្ចា(ប្រែប្រួលៗៗ, មិនទៀងទេ) ក្នុងទម្រង់នេះ យើងនឹងក្លាយជាចំណែកនៃធម្មជាតិពិតៗ មិនមែនគ្រាន់តែព្រមយល់ស្របថាខ្លួនជាធម្មជាតិ ហើយអាចជួយបាននោះទេ ត្រូវមានស្មារតីអំពី អនិច្ចាៗៗ ប្រែប្រួលៗៗ។

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!